Slovo předsedy SSŘIP 

Landa

 

Vážení lídři, kolegové ve strategii, inovacích a rozvoji podnikání,

do roku 2009 jsme vstoupili v podmínkách velké nejistoty ekonomické, politické i sociální. Nevíme, zda krize z let 2008-2009 je opravdu za bodem obratu. Tušíme, že její důsledky budou i nadále krušné pro značnou část obyvatel České republiky. Bída politických poměrů v naší zemi nám bere víru v budoucnost….

 

 

 

 

Vidíme však i obrat ve způsobu podnikatelského myšlení, který přináší nové příležitosti :

 • zbavujeme se neproduktivních aktiv a procesů,
 • nevýkonní a nemotivovaní zaměstnanci si sami píší propouštěcí listy,
 • změna se stala každodenní samozřejmostí – jen ti nejrigidnější v dnešních časech umíněně setrvávají u osvědčených receptů a pravd minulosti,
 • řada podniků redefinovala svoji vizi, dosavadní business model, sebepojetí - firemní identitu,
 • internetizace, digitalizace, informatizace, automatizace, telematizace dostala nový impuls a pro řadu firem se stává páteří nového operačního modelu,
 • mnohé firmy hledají a nalezly specifickou nabídku pro své klienty, která lépe vyjadřuje jejich potřeby a očekávání – redefinují tak podmínky podnikání ve svém oboru a vytvářejí novou konkurenční výhodu pro nadcházející dekádu.

V těchto podmínkách mohou čeští manažeři a podnikatelé "vsadit" na několik základních jistot:
 

 • Rychlé změny i nadále budou nedílnou součástí našeho života.
 • Zákazníci se nevzdají výhod, které jim přinesla krize a převis na straně nabídky v podobě vyšší péče, obsluhy na míru, nižších nákladů.
 • Životaschopné jsou jenom ty organizace, jež staví na přeměně zaměstnanců ve skutečné vlastníky hodnototvorných procesů, kteří dávají svůj um, svoji iniciativu, svoji tvořivost do služeb společné věci vyjádřené motivující vizí.
 • V zápase o konkurenční výhodu zvítězí ti, kteří svoji existenci založí na inovacích a efektivním řízení změn.
 • Schopnost účinně rozvíjet inovační náměty, přetvářet je do podnikatelských projektů a rychle uvádět na trh je klíčovou způsobilostí.
 • K imperativům přežití patří udržet a rozvíjet ducha podnikatelství, experimentování a přijímání rizik jako přirozené součásti aktivity lidí.
 • Posilování a rozvoj vůdcovství je zřetelnou prioritou a zasahuje všechny úrovně řízení.
 • V podnicích připravených na výzvy 21. století jsou lídry všichni zaměstnanci : jsou vůdci svěřených procesů, jsou průkopníky inovativních idejí, prvky vůdcovství musí proaktivně uplatňovat vůči všem externím i interním zákazníkům jako tvůrci jedinečných hodnot, služeb a řešení s vysokou přidanou hodnotou .
 • Strategické myšlení, přechod na řízení z budoucnosti je v podmínkách proměnlivé globální konjunktury všudypřítomným příkazem dneška; všechna naše rozhodnutí musí být zasazena do tohoto kontextu.
 • Tvorba strategie nemůže být formalistickou procedurou zasazenou do rigidních organizačních procesů a struktur – vyžaduje neustálý strategický dialog napříč celou organizací, pružnou redefinici v závislosti na měnících se podmínkách a nových příležitostech.
 • Budoucnost patří tvůrcům aliancí - schopnost propojit vlastní hodnototvorné procesy a klíčové způsobilosti s procesy a způsobilostmi zákazníků, dodavatelů a dalších obchodních partnerů je pro futuro kritická. Jde zejména o takové aliance, které umožní prohlubovat inovační procesy, urychlovat růstová tempa díky vytváření jedinečné, jinak nedosažitelné hodnoty pro zákazníky.
 • Inovační partnerství v nejrůznějších podobách nabývají na významu – jsou umocňována kolaborativními technologiemi, spontánním i řízeným rozvojem síťových struktur a společenství, zřetelnými úspěchy modelu tzv. otevřené inovace, intenzívním zapojení zákazníků do inovačních procesů.
 • Rozvoj podnikání, tvorba hodnot má stále silnější platformu globální síťové ekonomiky, která umožňuje a vynucuje si přechod k novým modelům podnikání založeným na účinném využití moderních informačních a telekomunikačních technologií.

V tomto kontextu letošní strategický program SSŘIP navazuje na program předchozích let - zvyšování připravenosti na podnikání v globální síťové ekonomice, prohlubování aliančního potenciálu, umocňování kreativity a inovační výkonnosti podniků, rozvoj vůdcovství. 

Věřím, že Společnost pro strategické řízení, inovace a podnikatelství se také letos pro mnoho z Vás stane odborným partnerem pro hledání nových konceptů rozvoje řízení Vašich organizací i pro soustavné obohacování Vašeho manažerského a vůdcovského myšlení a chování. Chceme i v 20. roce existence představit SSŘIP jako vitální, novým myšlenkám a iniciativám otevřené společenství spolutvůrců budoucnosti.

Vůdčím tématem roku je VŮDCOVSTVÍ A INOVACE. Vzájemně se doplňující seriály Prezidentských seminářů, zasedání Klubu strategických manažerů a diskusních webcastů naší partnerské organizace American Management Association vyvrcholí říjnovým workshopem Evropské inovační rady prestižní The Conference Board Europe k tématu „Leadership & Innovation – Sustaining Rapid Growth Through Systemic Innovation“.

Jsem rád, že i v obtížném pokrizovém období se můžeme opřít o podporu svých členů-patronů a dalších partnerských organizací. Právě společnosti Czech Coal a Třinecké železárny, stejně jako Cisco Systems a vůdčí marketingová agentura EuroRSCG patří k lídrům inovačního podnikání a jsou zdrojem inspirace pro akce Společnosti i v letošním roce. Podpora našich patronů nám umožňuje udržet aktivní spolupráci z předními světovými manažerskými organizacemi a vytvářet příznivé podmínky pro Vaše členství ve Společnosti pro strategické řízení, inovace a podnikatelství.

Věřím, že rok 2010 bude patřit k úspěšným jak pro SSŘIP, tak pro Vás i Vaše organizace. Přeji plný zdar všem rozvojovým projektům, kterým budete věnovat svůj um a tvůrčí energii. 

Těšíme se na Vaše přihlášky k členství v SSŘIP a zejména na vzájemnou inspiraci a obohacení na nadcházejících akcích naší Společnosti.


S přátelským pozdravem,

Ondřej Landa, předseda SSŘIP
 

 

Login